O konkursie

Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w konkursie realizacyjnym na rewitalizację Parku Pole Mokotowskie w Warszawie.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana Dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji) i jednoetapowym. Zakres opracowania konkursowego został opisany w Regulaminie konkursu Rozdział IV, pkt. 2 natomiast wytyczne do konkursu zawiera Rozdział II pkt 2.

Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie zgodnie z postanowieniami Rozdziału III Regulaminu konkursu. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie dotyczące wniosków o dopuszczenie.

Oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszej pracy konkursowej dokonuje Sąd konkursowy zgodnie z trybem i kryteriami określonymi w Rozdziale V Regulaminu konkursu.

Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

Przedmiotem konkursu jest wykonie koncepcji ogólnej całego terenu Parku wraz z powiązaniami i szczegółowych koncepcji obszarów w granicach wskazanych w Załączniku nr 8b do Regulaminu.

Zaleca się, aby Uczestnik konkursu uwzględnił wytyczne oraz zalecenia i uwarunkowania wynikające z Załącznika nr 8 do Regulaminu (Materiały do konkursu) a w szczególności Złącznika nr 8a oraz uwzględnił wytyczne funkcjonalno-użytkowe i przestrzenne zawarte w rozdziale „Master Plan” (str. 58-65) opracowania Jakie Pole Mokotowskie? Master Plan – Koncepcja Rozwoju / Warsztaty charrette (Załącznik nr 8c do Regulaminu). Organizator zaleca także uwzględnienie i twórcze rozwinięcie wytycznych projektowych znajdujących się w rozdziale o nazwie „Wytyczne projektowe” na str. 67 Załącznika nr 8c do Regulaminu.

Do Uczestnika konkursu należy w szczególności:

  • opracowanie koncepcji całościowej Parku Pole Mokotowskie składającej się z koncepcji układu przestrzennego, rozkładu funkcji i obiektów kubaturowych oraz projektu zieleni, w powiązaniu do terenów otaczających,
  • szczegółową koncepcję obszarów węzłowych a także obiektów kubaturowych i obiektów małej architektury,
  • zaproponowania obsługi komunikacyjnej terenu będącego w zakresie opracowania, w tym komunikacji pieszej, rowerowej i kołowej oraz rozwiązań proekologicznych do zastosowania w parku.

Koncepcja powinna określać relacje obiektów z otoczeniem, rozwiązania architektoniczne precyzujące standardy obiektów i zagospodarowania, zasady kształtowania przestrzeni publicznej i zabudowy oraz obsługi komunikacyjnej