Pytania i odpowiedzi

Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail): konkurs-polem@sarp.warszawa.pl do dnia: 05.02.2018 r. do godz. 15.00.
Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 12.02.2018 r.

Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na adres poczty elektronicznej (e-mail): konkurs-polem@sarp.warszawa.pl do dnia: 16.03.2018r. do godz. 15.00.
Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 22.03.2018 r.

 

WYJAŚNIENIE (1) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły pytania do Regulaminu Konkursu. Zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 ppkt 3.2. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1

Czy jako architekt krajobrazu może wziąć udział osoba, która ukończyła studia na wydziale ogrodnictwa o specjalizacji projektowanie terenów zielonych? Projektant ten od wielu lat zajmuje się architekturą krajobrazu.

ODPOWIEDŹ:

Wymagania w zakresie zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych określone zostały w rozdziale III Regulaminu Konkursu Pkt 2.1, ppkt b) w którym ppkt 2. Wskazuje na konieczność wykazania iż Uczestnik konkursu „Dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą z wyższym wykształceniem architekta krajobrazu.”

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 10 lutego 2017r w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu, tytuł zawodowy inżynier architekt krajobrazu – nadaje się po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku architektura krajobrazu;

Zgodnie z powyższym wymaganie Regulaminu Konkursu spełniają osoby, które mają ukończone studia wyższe pierwszego stopnia na kierunku architektura krajobrazu. Zaproponowana przez Państwa osoba nie spełnia tego kryterium.

PYTANIE 2

Aby spełnić warunki udziału z Konkursie jaką uczelnię wyższą powinien mieć  ukończoną członek zespołu: architekt krajobrazu. Czy będzie akceptowany tytuł uczestnika mgr. inż. sztuki ogrodowej, zdobyty na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego.

ODPOWIEDŹ:

Wymagania w zakresie zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych określone zostały w rozdziale III Regulaminu Konkursu Pkt 2.1, ppkt b) w którym ppkt 2. Wskazuje na konieczność wykazania iż Uczestnik konkursu „Dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą z wyższym wykształceniem architekta krajobrazu.”

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 10 lutego 2017r w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu, tytuł zawodowy inżynier architekt krajobrazu – nadaje się po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku architektura krajobrazu;

Zgodnie z powyższym wymaganie Regulaminu Konkursu spełniają osoby, które mają ukończone studia wyższe pierwszego stopnia na kierunku architektura krajobrazu. Zaproponowana przez Państwa osoba nie spełnia tego kryterium.

PYTANIE 3

Czy Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie może wg załącznika nr 2 ustanowić dwóch pełnomocników, czy w przypadku akceptacji może dokonać pełnomocnictwa dla dwóch osób na jednym formularzu?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z pkt 1.4 rozdziału III Regulaminu konkursu „w przypadku, gdy Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie ustanowi pełnomocnika, wówczas pełnomocnictwo musi być załączone do Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika konkursu oraz przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być zgodne co do treści z wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 2 do Regulaminu”.

Zgodnie z art. 107 kodeksu cywilnego mocodawca może ustanowić kilku pełnomocników z takim samym zakresem umocowania, każdy z nich może działać samodzielnie, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

W związku z powyższym dopuszcza się ustanowienie dwóch pełnomocników, przy czym każde pełnomocnictwo powinno zostać dokonane na osobnym formularzu – załącznik nr. 2 do Regulaminu konkursu.