Pytania i odpowiedzi

 

WYJAŚNIENIE (2) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły pytania do Regulaminu Konkursu. Zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 ppkt 3.2. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1                                                                                                                                       

Czy przy kosztorysowaniu projektowanej realizacji należy bazować na rozbiciu ceny na poszczególne elementy z załącznika 8c, czy jedynie na podanej kwocie maksymalnej, a jej rozbicie na poszczególne elementy wyceny może być skonstruowane w inny sposób?

ODPOWIEDŹ:

Koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej (realizacja Inwestycji) należy podać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozdziale II pkt. 5 Regulaminu oraz zgodnie z załącznikiem nr 6.

PYTANIE 2                                                                                                                                       

Koszt wykonania dokumentacji projektowej oznacza całkowity koszt dokumentacji wykonawczej dla wszystkich branż wraz z wszelkimi niezbędnymi opracowaniami, uzgodnieniami etc?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Zgodnie z zapisami Załącznika nr 7.

PYTANIE 3                                                                                                                                       

W załączniku 8b.1 i 8b.2 – część realizacyjna jest mniejsza, niż zakres opracowania konkursowego. W jaki sposób uczestnik ma przyjąć w wycenie części, które nie zostały objęte żadnym dofinansowaniem? Czy części objęte dofinansowaniem, gdzie należy wycenić wyłącznie roczne utrzymanie będą w ogóle realizowane?

ODPOWIEDŹ:

Koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej (realizacja Inwestycji) należy podać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozdziale II pkt. 5 Regulaminu oraz zgodnie z załącznikiem nr 6. Organizator informuje, iż zostały wprowadzone zmiany w zapisach treści Regulaminu konkursu oraz w Załącznikach do Regulaminu w dniu 27 luty 2018r. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami do załącznika nr 6 nie podlega już wycenie roczne utrzymanie zieleni na wskazanych uprzednio działkach.

PYTANIE 4                                                                                                                                       

W jakim stopniu zapisy MPZP „Pole Mokotowskie” są obligatoryjne dla opracowania koncepcji?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z zapisami Rozdział II pkt 2.1. należy zachować zgodność koncepcji konkursowej z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego Pola Mokotowskiego, przy czym zgodnie z wytycznymi załącznika 8a, pkt 2.2 Wytyczne komunikacyjne, dopuszcza się odstępstwa od MPZP w zakresie przebiegu linii tramwajowej w ciągu ulic: Banacha, Rostafińskich, św. Andrzeja Boboli, Rakowiecka oraz lokalizacji przystanków na tej linii.

PYTANIE 5                                                                                                                                       

W załączniku nr 7 do Regulaminu Konkursu §2 ust. 2.5. wskazują Państwo, iż: ,,Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania Umowy z dołożeniem najwyższej profesjonalnej staranności,[. . .]”. Wnosimy o zmianę zapisu ww. punktu na: ,,Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania Umowy z dołożeniem należytej profesjonalnej staranności,[. .. ]” zgodnie z definicją opisaną w art. 355 Kodeksu Cywilnego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych przez Uczestnika zmian w treści załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu.

PYTANIE 6                                                                                                                                       

W załączniku nr 7 do Regulaminu Konkursu §2 ust. 2.8. wskazują Państwo, iż: ,,Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w umowie będzie zobowiązany w toku wykonania Dokumentacji, lecz nie później niż do momentu protokolarnego odbioru końcowego Dokumentacji, do niezwłocznego wprowadzenia do Dokumentacji wszelkich zmian, które okażą się konieczne w związku z przebiegiem stosownych postępowań administracyjnych, w tym w szczególności w związku z wezwaniami odpowiednich organów, innych instytucji lub osób.” Wnosimy o zmianę zapisu ww. punktu na: ,,Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w umowie będzie zobowiązany w toku wykonania Dokumentacji, lecz nie później niż do momentu protokolarnego odbioru końcowego Dokumentacji, do wprowadzenia do Dokumentacji wszelkich zmian, które okażą się konieczne w związku z przebiegiem stosownych postępowań administracyjnych, w tym w szczególności w związku z wezwaniami odpowiednich organów, innych instytucji lub osób, w terminie wyznaczonym przez odpowiedni organ, nie krótszym jednak niż 7 dni.„.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych przez Uczestnika zmian w treści załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu.

PYTANIE 7                                                                                                                                       

W załączniku nr 7 do Regulaminu Konkursu §2 ust. 2.9. wskazują Państwo, iż: ,,W przypadku podzlecenia wykonania niektórych prac związanych z wykonaniem Dokumentacji, stanowiących przedmiot niniejszej Umowy, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za działania i zaniechania wszelkich osób, którymi posługuje się przy wykonaniu Umowy, w tym podwykonawców, jak za własne działania i zaniechania, a w szczególności będzie ponosił odpowiedzialność za niedołożenie przez te osoby najwyższej profesjonalnej staranności.”. Wnosimy o zmianę zapisu ww. punktu na: ,,W przypadku podzlecenia wykonania niektórych prac związanych z wykonaniem Dokumentacji, stanowiących przedmiot niniejszej Umowy, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za działania i zaniechania wszelkich osób, którymi posługuje się przy wykonaniu Umowy, w tym podwykonawców, jak za własne działania i zaniechania, a w szczególności będzie ponosił odpowiedzialność za niedołożenie przez te osoby należytej profesjonalnej staranności.”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych przez Uczestnika zmian w treści załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu.

PYTANIE 8                                                                                                                                       

W załączniku nr 7 do Regulaminu Konkursu §4 ust. 4.2. wskazują Państwo, iż: ,,Przekazanie pełnomocnictwa wymienionego w ust. 4. 1. pkt b nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy w formie protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego oświadczenie Wykonawcy o zgodności dostarczonych materiałów z niniejszą Umową i ich zupełności dla celów określonych Umową.” W ust. 4.4. natomiast, wskazują Państwo, iż: 11 Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy wszelkich dokumentów, opracowań, projektów, decyzji i innych dokumentów/dokumentacji będących w posiadaniu Zamawiającego a mogących być przydatnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.”. W związku z powyższym, Wykonawca prosi o wyjaśnienie, co w sytuacji, gdy podczas realizacji Umowy okaże się, iż uzyskane na początku materiały nie są zupełne dla celów określonych Umową? Czy Zamawiający udostępni takie materiały? W związku z tym, wnosimy o zmianę zapisu §4 ust. 4.2. na: Przekazanie pełnomocnictwa wymienionego w ust. 4.1. pkt b nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy w formie protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego oświadczenie Wykonawcy o zgodności dostarczonych materiałów z niniejszą Umową i ich zupełności dla celów określonych Umową, z zastrzeżeniem prawa do żądania udostępnienia Wykonawcy materiałów przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4.4., których konieczność dla realizacji Umowy ujawniła się w późniejszym czasie.”.

ODPOWIEDŹ:

Protokół zdawczo – odbiorczy, o którym mowa w § 4 ust. 4.2 załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu odnosi się do przekazywanego pełnomocnictwa wymienionego w ust. 4.1 pkt b. Zgodnie z § 4 ust. 4.4 załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu Zamawiający na każdym etapie realizacji umowy udostępni niezbędną dokumentację do realizacji umowy jeśli będzie w ich posiadaniu.

 

PYTANIE 9                                                                                                                                       

W załączniku nr 7 do Regulaminu Konkursu §5 ust. 5.1. wskazują Państwo, iż: ,,Wszelka Dokumentacja stanowiąca przedmiot Umowy, będzie dostarczana do siedziby Zamawiającego w ilości egzemplarzy wynikającej z treści Umowy i zgodnie z Harmonogramem rzeczowo­finansowym stanowiącym załącznik do Umowy. Datą początkową obowiązywania Harmonogramu rzeczowo-finansowego będzie dzień zawarcia Umowy.”. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy do zadań Wykonawcy należy sporządzenie ww. harmonogramu? Jeżeli tak, wnosimy o określenie terminu na opracowanie harmonogramu. Proponowanym przez Wykonawcę terminem jest termin 14 dni od dnia podpisania Umowy.

ODPOWIEDŹ:

Dokonano stosownej zmiany w § 5 ust. 5.1 załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu. Zgodnie z poprawionym zapisem „Harmonogram rzeczowo – finansowy sporządza Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy”.

PYTANIE 10                                                                                                                                     

W załączniku nr 7 do Regulaminu Konkursu §6 ust. 6.8. wskazują Państwo, iż: ,,W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do złożonej Dokumentacji, Strony Umowy ustalą każdorazowo zakres niezbędnych uzupełnień, zmian i poprawek oraz terminy, w których Wykonawca zobowiązany będzie je wprowadzić w terminie do … dni roboczych, od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, o ile Strony nie uzgodniły inaczej, chyba że rodzaj usterki wymaga natychmiastowego działania ze Strony Wykonawcy”. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, co oznacza natychmiastowe działanie oraz o wykreślenie zapisu: ,,chyba że rodzaj usterki wymaga natychmiastowego działania ze Strony Wykonawcy” lub o zmianę zapisu na: ,,chyba że rodzaj usterki wymaga niezwłocznego działania ze Strony Wykonawcy, w tej sytuacji termin na wprowadzenie określa się na … dni”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dokonał zmian zapisów § 6 ust. 6.8 załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu. Nowa treść brzmi „W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do złożonej Dokumentacji, Zamawiający przekaże każdorazowo zakres niezbędnych uzupełnień, zmian i poprawek oraz termin na ich wprowadzenie, w którym Wykonawca zobowiązany będzie je wprowadzić, chyba że rodzaj usterki wymaga natychmiastowego działania ze strony Wykonawcy. Wszystkie ustalenia dokonane przez Strony w tym zakresie na etapie czynności odbioru zostaną potwierdzone protokołem. Zamawiający dokona odbioru uzupełnionej lub poprawionej Dokumentacji w formie protokołu w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej dostarczenia. Jedynie protokół odbioru bez zastrzeżeń będzie stanowił podstawę do wystawienia

faktury i zapłaty na jej podstawie wynagrodzenia należnego za odebrany Etap.”

PYTANIE 11                                                                                                                                       

Wnosimy o zmianę zapisu §6 ust. 6.9. załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu z: ,,W przypadku trzykrotnego powtórzenia procedury zgłaszania zastrzeżeń i przeprowadzania procedury odbioru, o której mowa powyżej i niedostarczenia przez Wykonawcę Dokumentacji spełniającej wszystkie wymagania opisane w Umowie oraz w przepisach prawa, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części. 11 na: ,,W przypadku trzykrotnego powtórzenia procedury zgłaszania zastrzeżeń i przeprowadzania procedury odbioru, o której mowa powyżej i niedostarczenia przez Wykonawcę Dokumentacji uzupełnionej o wskazane przez Zamawiającego zastrzeżenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dokonał zmian zapisów § 6 ust. 6.9 załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu. Nowa treść brzmi „W przypadku trzykrotnego powtórzenia procedury zgłaszania zastrzeżeń i przeprowadzania procedury odbioru, o której mowa powyżej i niedostarczenia przez Wykonawcę Dokumentacji uzupełnionej o wskazane przez Zamawiającego zastrzeżenia lub spełniającej wszystkie wymagania opisane w Umowie oraz w przepisach prawa, w szczególności zawierającej istotne wady niedające się usunąć, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części”

PYTANIE 12                                                                                                                                       

Wnosimy o usunięcie zapisu §6 ust. 6.12. załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu, gdyż wskazany zapis jest nieprecyzyjny i niezrozumiały lub o jego doprecyzowanie.

ODPOWIEDŹ:

W związku z dokonaniem zmian w § 6 ust. 6.8 załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu zapis w § 6 ust. 6.12 pozostaje bez zmian.

PYTANIE 13                                                                                                                                       

Wnosimy o zwiększenie określonego przez Zamawiającego w §7 ust. 7.3. załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu limitu płatności częściowych do wysokości nie większej niż 50 % lub o zgodę na negocjację wskazanego punktu w trakcie negocjacji warunków Umowy w przypadku otrzymania możliwości uzyskania zamówienia z wolnej ręki.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych przez Uczestnika zmian w treści załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu.

PYTANIE 14                                                                                                                                       

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie §8 ust. 8.3. załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu. To prawo po przeniesieniu praw autorskich majątkowych przysługuje Zamawiającemu, co zostało określone w §8 ust. 8.2. pkt j) tegoż załącznika.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych przez Uczestnika zmian w treści załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu.

PYTANIE 15                                                                                                                                       

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o dookreślenie zapisu §9 ust. 9.2. załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu i zmianę tegoż zapisu na: ,,[. . .] W przypadku trzykrotnego nieusunięcia tych samych wad lub usunięcia ich w niewłaściwy sposób Zamawiający będzie uprawniony do [..]”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych przez Uczestnika zmian w treści załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu.

PYTANIE 16                                                                                                                                       

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o określenie, czy Zamawiający wskazując w §9 ust. 9.6. załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu, iż Wykonawca zobowiązuje się posiadać ważną i opłaconą polisę ubezpieczeniową z okresem ochrony do dnia wygaśnięcia zobowiązań, żąda od Wykonawcy polisy dedykowanej? Jeżeli nie, Wykonawca wnosi o wykreślenie wyrażenia okresem ochrony” z

tegoż punktu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem w § 9 ust. 9.6 żąda od Wykonawcy posiadania ważnej i opłaconej polisy dedykowanej.

PYTANIE 17                                                                                                                                       

Wykonawca wnosi o zmianę określenia w §10 ust. 10.1. pkt a) oraz pkt b) z „opóźnienie” na „zwłoka”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych przez Uczestnika zmian w treści załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu.

PYTANIE 18                                                                                                                                       

W nawiązaniu do wymogów Regulaminu Konkursu standardów komunikacji i dostępności parku zawartych w zał.8c, zał.8d oraz 8h1-pkt.1) prosimy o dostarczenie uczestnikom konkursu rozszerzenia zakresu mapy (zał. 8b – pdf, dwg) jej cześć obejmującą  następujące działki położone przy ul. L. Kaczyńskiego:

– dz. nr 1, obr. ewid. 5-05-09; identyfikator: 146510_8.5059.1

– dz. nr 60/1, obr. ewid. 5-05-08; identyfikator: 146510_8.0508.60/1

– dz. nr 10, obr. ewid. 5-05-08; identyfikator: 146510_8.0508.10

– dz. nr 30, obr. ewid. 5-05-08; identyfikator: 146510_8.0508.30

– dz. nr 11, obr. ewid. 5-05-08; identyfikator: 146510_8.0508.11

w pasie ok. 130m od granicy działek 60/1 i 1wzdłuz pn granicy opracowania.

Organizator powinien również rozszerzyć stosownie zakres mapy w zakresie adekwatnym do akceptowanych przez niego i wykazanych zał. 8c i 8d połączeń bezkolizyjnej komunikacji pieszych i rowerzystów z otoczeniem obszaru Parku.

ODPOWIEDŹ:

 Mapa zostanie niezwłocznie udostępniona Uczestnikom konkursu. Uczestnicy konkursu zostaną o tym fakcie powiadomi.

PYTANIE 19                                                                                                                                       

Dotyczy treści pkt.4 Zmian do Regulaminu Konkursu  o następującym brzmieniu :

„ Na działkach wchodzących w zakres realizacyjny przedstawiony w zał. 8G2 przewidziany docelowy sposób zagospodarowania musi być min 70% pokryty zielenią”

Proszę o wyjaśnienia:

  1. Czy wymóg ten dotyczy wyłącznie działek będących w posiadaniu lub administracji Organizatora i objętych dofinansowaniem unijnym w granicach „część realizacyjna parku Pole Mokotowskie”?
  2. Czy Organizator pragnie tym terminem określić limit %PBC w granicach zagospodarowania terenu?
  3. Czy wymieniona proporcja zagospodarowania obszaru powinna się odnosić do jego całości wg en bloc ,czy też należy użyć innej proporcji? W tym przypadku proszę określić jakiej.

ODPOWIEDŹ:

Przy sporządzaniu opracowania należy być w zgodzie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Pola Mokotowskiego, który jest jeszcze bardziej restrykcyjny.

  1. Wymóg sposobu zagospodarowani terenu w min. 70% pokrycia zielenią dotyczy obszaru objętego dofinansowaniem unijnym tożsamego z działkami wchodzącymi w zakres części realizacyjnej Pola Mokotowskiego (tj. obszaru zaznaczonego kolorem zielonym i czerwonym). Informuję, iż zostały wprowadzone zmiany w zapisach treści Regulaminu konkursu oraz w Załącznikach do Regulaminu w dniu 27 luty 2018r. w tym w załączniku graficznym 8b2.
  2. Jest to minimalny limit PBC jaki musi być przewidziany dla obszaru objętego dofinansowaniem.

Wymieniona proporcja odnosi się do całości obszaru objętego dofinansowaniem unijnym.

PYTANIE 20                                                                                                                                       

Jak Organizator odnosi się do kwestii rozbieżności ustaleń zał 8d ( mpzp) w zakresie, m.in. placów i obiektów kubaturowych w aspekcie zaleceń i wytycznych raportu Warsztatów Charette, zał. 8c Regulaminu Konkursu. Vide np.:Zał. nr 8c – lokalizacja tzw. „strefy rekreacyjnej” przy grzybku z możliwością organizacji imprez studenckich w obrębie terenu określonego jako D2 ZP w zal. 8d Regulaminu.

ODPOWIEDŹ:

Organizator nie interpretuje zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Pola Mokotowskiego, Master Planu jak i wytyczne konkursowe jako rozbieżności szczególnie w odniesieniu do lokalizacji Strefy rekreacyjnej” przy grzybku. Wszystkie dokumenty przewidują na tym terenie aranżację miejsc rekreacji i wypoczynku w szczególności dla studentów.

PYTANIE 21                                                                                                                                       

Które z przewidywanych bezkolizyjnych przejść przez ulice okalające Park (kładek nadziemnych, tuneli) wymienionych treścią Zał.8d (mpzp, a także zał.8a i zał.8c) Organizator przewiduje do realizacji w zakresie rewitalizacji obszaru Parku. Czy realizacja planowanej przy bud. GUS kładki pieszej wg MPZP #21 pkt.1.1) zasady zagospodarowania terenu 1KDG jest obligatoryjna?

Czy opisana w MPZP kładka piesza ponad ul. L. Waryńskiego pomiędzy D3ZP a strefą domu studenckiego „Riwiera” jest obligatoryjna?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z zapisami Rozdział II pkt 2.1. należy zachować zgodność koncepcji konkursowej z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego Pola Mokotowskiego.

Zakres realizacyjny rewitalizacji Parku Pole Mokotowskie został określony w załączniku nr 8b2 do regulaminu.

PYTANIE 22                                                                                                                                       

Czy funkcja amfiteatru objętej treścią zał. 8d (MPZP) w granicach B4.2U-K jest obligatoryjna?

ODPOWIEDŹ:

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dopuszcza a nie ustala obowiązek lokalizacji  amfiteatru w granicach B4.2U-K. Należy zachować zgodność koncepcji konkursowej z wytycznymi konkursowymi oraz Master Planem.

PYTANIE 23                                                                                                                                       

Jaka jest o obwiązująca interpretacja rozstrzygająca rozbieżności załączników nr 8c i 8d w zakresie ilości i pozycjach rozmieszczenia budynków pawilonów parkowych, a także lokalizacji lub jej braku w odniesieniu do stałych miejsc parkowania i postoju. Jako przykład strefa parkingu przy ul. Rostafińskich i jej kolizja lokalizacyjna w stosunku do funkcjonowania obszaru o wysokich walorach przyrodniczych.

ODPOWIEDŹ:

Zapisy MPZP jak i pozostałe dokumenty konkursowe nie są rozbieżne. MPZP dopuszcza a nie zobowiązuje do wyznaczenia pawilonów parkowych w konkretnej ilości. Wytyczne konkursowe doprecyzowują zapisy planu. Organizator przewiduje wyznaczenie 2 pawilonów parkowych w konkretnych miejscach, pozostawiając do decyzji Uczestników konkursu zaprojektowanie pozostałych  pawilonów w lokalizacjach zgodnych z MPZP. Przy czym dla poszczególnych jednostek obowiązują przepisy szczegółowe.

PYTANIE 24                                                                                                                                       

Czy Organizator konkursu przewiduje dopuszczenie – pomimo braków zapisów zał. 8d, np. dla terenów określonych jako D2 ZP i D3 ZP – w części wschodniej Parku realizacji imprez o większej liczbie uczestników, w aspekcie znacznej koncentracji uczelni i funkcji akademickich na tym terenie i w jego bezpośrednim otoczeniu.

ODPOWIEDŹ:

Zadaniem konkursu jest wyznaczenie w zaproponowanej koncepcji lokalizacji miejsc imprez rekreacyjnych i imprez masowych przy uwzględnieniu sugestii wynikających z Załącznika nr 8c (Master Plan Pole Mokotowskie) i wymogów wynikających z Złącznika nr 8d (MPZP). Ustalenia MPZP wskazują granice terenów służących organizacji imprez masowych w zachodniej części parku nie odnosząc się do możliwości organizacji innego typu imprez na obszarze planu (imprez nie będących imprezami masowymi oraz imprez masowych w przestrzeniach zamkniętych – budynkach).

PYTANIE 25                                                                                                                                       

Jak Organizator interpretuje kolizje zapisów zał. 8d par.5.2.5). (ukształtowanie terenu >skarpy), a wytycznymi i zasadami ochrony i kształtowania środowiska opisanymi w zał.8d par.21.1) – szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu oraz par. 8 zasady ochrony środowiska w zakresie pkt.2.

ODPOWIEDŹ:

Organizator nie interpretuje zapisów MPZP jako kolizyjnych. Interpretacja zapisów MPZP należy do projektanta i jest częścią zadania konkursowego podlegającego ocenie.

PYTANIE 26                                                                                                                                       

Jak należy prawidłowo interpretować zapisy zał. 8a pkt.2.1 zieleń istniejąca, w aspekcie zapisów pkt. 2.2 (pkt.4 w kolejności). Dozwolona realizacja ukształtowania terenu koliduje z lokalizacją istniejącej zieleni wysokiej. Czy tak kolizja jest przez Organizatora dopuszczona w ramach oceny rozwiązań?

ODPOWIEDŹ:

Organizator wskazuje iż pozostawienie zieleni istniejącej jest priorytetowe co do zasady. Należy zaproponować rozwiązania projektowe, które zapewnią pozostawienie zieleni wysokiej. Dopuszczalna jest zmiana aranżacji zieleni niskiej.

PYTANIE 27                                                                                                                                       

Czy Organizator sugerując przyjęcie opisanych typów rozwiązań w ilości i lokalizacji przejść przez 1KDG – Al. Niepodległości – w treści zał.8a (pkt. 7 i 8 w kolejności) bierze pod uwagę i godzi się na spowodowane nimi, trudne do określenia obecnie i w przyszłości spowolnienie ruchu kołowego przy obniżeniu bezpieczeństwa użytkowników tych przejść (niezależnie od ich stanu zdrowia i aktualnej kondycji)?

ODPOWIEDŹ:

Tak

PYTANIE 28                                                                                                                                       

Prosimy o dostarczenie – jeśli takowe są – innych dostępnych źródeł informacji z zakresu funkcji i planowania przestrzennego dla nie objętych zapisami Zał. 8d -Mpzp Pole Mokotowskie – działek w rejonie skrzyżowania ul. Żwirki Wigury z ul. Wawelską; dotyczy >

Dz. nr 1.1 , Obr. 2-01-06

Dz. nr 1.2 , Obr. 2-01-06

Dz. nr 2.1 , Obr. 2-01-06

Dz. nr 2.2 , Obr. 2-01-06

ODPOWIEDŹ:

Wymienione działki wchodzą w zakres przygotowywanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Plac Narutowicza. Obecnie jest on na etapie uzgodnień. Zgodnie z obecnymi niezatwierdzonymi jeszcze zapisami MPZP dla tych działek nie jest planowane żadne specjalne przeznaczenie. Są one przypisane jako działki leżące w pasie drogowym. Jednakże należy mieć na uwadze, że na ich terenie znajduje się pomnik przyrody – Aleja drzew, ze strefą ochronną dla każdego obiektu  o promieniu 15 m. Wycinek MPZP wraz z legendą – dodano nowy załącznik do regulaminu nr 8m – Wycinek koncepcji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Plac Narutowicza.

PYTANIE 29                                                                                                                                       

Czy należy rozumieć ze zgodnie z zapisem treści zał. 8d , par.5.1.8) organizator nie przewiduje w przyszłości dostępu do lokali gastronomicznych w istn i projektowanych pawilonach parkowych czy też maja tu zastosowanie warunki opisane w par.14.8 tego zał.

Jednocześnie miejsce dla parkingu tymczasowego określone w zał.8d par.14.8.c). zostało zlokalizowane w obszarze cennych przyrodniczo terenów T1 określonych w zał. 8c na dz. nr 4 , Obr. 0101. Mokotów.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z ustaleniami MPZP Pole Mokotowskie nie dopuszcza się lokalizowania placów i miejsc parkingowych poza wyznaczonymi w planie strefami lokalizacji parkingów stałych oraz parkingów użytkowanych czasowo. Zgodnie z ustaleniami par. 14 ust 8. dopuszcza się realizowanie / wyznaczenie placów parkingowych lub miejsc parkingowych w ramach wyznaczonych stref (plan nie nakłada obowiązku realizowania / wyznaczenia takich miejsc). Przy czym niezależnie od zagadnienia lokalizacji miejsc parkingowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Zgodnie z wytycznymi konkursu głównym założeniem konkursu jest stworzenie spójnej koncepcji zagospodarowania Pola Mokotowskiego ze szczególnym uwzględnieniem terenów zieleni i przyrody.

PYTANIE 30                                                                                                                                       

Czy dopuszczacie Państwo zeszyt z tekstem w formacie A3, podobnie jak plansze graficzne.

ODPOWIEDŹ:

Organizator dopuszcza zeszyt z tekstem w formacie A3 przy uwzględnieniu zawartości zeszytu podanej  w Rozdziale IV pkt 2.3.

PYTANIE 31                                                                                                                                       

Czy funkcja pawilonów parkowych jest przewidywana, czy pozostaje w gestii projektantów?

ODPOWIEDŹ:

Do zadań Uczestnika konkursu należy określenie funkcji pawilonów parkowych.


WYJAŚNIENIE (1) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły pytania do Regulaminu Konkursu. Zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 ppkt 3.2. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1

Czy jako architekt krajobrazu może wziąć udział osoba, która ukończyła studia na wydziale ogrodnictwa o specjalizacji projektowanie terenów zielonych? Projektant ten od wielu lat zajmuje się architekturą krajobrazu.

ODPOWIEDŹ:

Wymagania w zakresie zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych określone zostały w rozdziale III Regulaminu Konkursu Pkt 2.1, ppkt b) w którym ppkt 2. Wskazuje na konieczność wykazania iż Uczestnik konkursu „Dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą z wyższym wykształceniem architekta krajobrazu.”

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 10 lutego 2017r w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu, tytuł zawodowy inżynier architekt krajobrazu – nadaje się po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku architektura krajobrazu;

Zgodnie z powyższym wymaganie Regulaminu Konkursu spełniają osoby, które mają ukończone studia wyższe pierwszego stopnia na kierunku architektura krajobrazu. Zaproponowana przez Państwa osoba nie spełnia tego kryterium.

PYTANIE 2

Aby spełnić warunki udziału z Konkursie jaką uczelnię wyższą powinien mieć  ukończoną członek zespołu: architekt krajobrazu. Czy będzie akceptowany tytuł uczestnika mgr. inż. sztuki ogrodowej, zdobyty na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego.

ODPOWIEDŹ:

Wymagania w zakresie zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych określone zostały w rozdziale III Regulaminu Konkursu Pkt 2.1, ppkt b) w którym ppkt 2. Wskazuje na konieczność wykazania iż Uczestnik konkursu „Dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą z wyższym wykształceniem architekta krajobrazu.”

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 10 lutego 2017r w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu, tytuł zawodowy inżynier architekt krajobrazu – nadaje się po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku architektura krajobrazu;

Zgodnie z powyższym wymaganie Regulaminu Konkursu spełniają osoby, które mają ukończone studia wyższe pierwszego stopnia na kierunku architektura krajobrazu. Zaproponowana przez Państwa osoba nie spełnia tego kryterium.

PYTANIE 3

Czy Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie może wg załącznika nr 2 ustanowić dwóch pełnomocników, czy w przypadku akceptacji może dokonać pełnomocnictwa dla dwóch osób na jednym formularzu?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z pkt 1.4 rozdziału III Regulaminu konkursu „w przypadku, gdy Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie ustanowi pełnomocnika, wówczas pełnomocnictwo musi być załączone do Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika konkursu oraz przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być zgodne co do treści z wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 2 do Regulaminu”.

Zgodnie z art. 107 kodeksu cywilnego mocodawca może ustanowić kilku pełnomocników z takim samym zakresem umocowania, każdy z nich może działać samodzielnie, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

W związku z powyższym dopuszcza się ustanowienie dwóch pełnomocników, przy czym każde pełnomocnictwo powinno zostać dokonane na osobnym formularzu – załącznik nr. 2 do Regulaminu konkursu.