Wyniki konkursu

      >>OBEJRZYJ NAGRODZONE PRACE KONKURSOWE


WYNIKI ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU REALIZACYJNEGO NA REWITALIZACJĘ PARKU POLE MOKOTOWSKIE W WARSZAWIE

 • do konkursu w terminie do dnia 19 czerwca 2018r. do godziny 15.00 zostało złożonych 9 prac konkursowych na 31 dopuszczonych do konkursu Uczestników,
 • 8 prac podlegało dalszej ocenie,
 • jedna praca została wykluczona (numer pracy nadany przez Uczestnika konkursu 031460) ze względu na umieszczenie na zeszycie z opisem autorskim pracy zespołu autorskiego – co naruszyło anonimowość Uczestnika konkursu.
 • posiedzenia Sądu konkursowego odbyły się w dniach 25 czerwca oraz 3 lipca 2018 r. gdzie po dwudniowych obradach i dokładnej analizie poszczególnych prac konkursowych w kontekście wymagań Zamawiającego oraz istotnych postanowień Regulaminu konkursu, w tym kryteriów oceny prac konkursowych, rozstrzygnięto konkurs.

Zatwierdzoną w dniu 5.07.2018r. przez Kierownika Zamawiającego decyzją członków Sądu konkursowego rozstrzygnięto konkurs jak następuje oraz ustanowiono następujący ranking prac konkursowych:

I NAGRODĘ w wysokości 70 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy Konkursowej otrzymuje

Praca konkursowa nr 008 (numer nadany przez Uczestnika konkursu 595113)

Praca nr 008 (numer nadany przez Uczestnika konkursu 595113) – I nagroda

Praca w najpełniejszy sposób realizuje i twórczo rozwija wytyczne konkursu. Przestrzeń parku jest projektowana z kulturą i wrażliwością a wprowadzenie różnorodnych funkcji stwarza szansę na właściwe spełnienie oczekiwań społecznych. W pracy wprowadzono konsekwentnie rozwiązania proekologiczne które dają szansę na zachowanie bioróżnorodności. We właściwy sposób rozwiązano system wodny. W szerokim stopniu został wprowadzony aspekt edukacyjny. Proponowane rozwiązania architektoniczne mają indywidualny charakter parkowy i ze względu na swoją atrakcyjność mogą stać się wyróżnikiem przestrzeni parku. Na szczególną uwagę zasługuje pawilon wodny. Układ komunikacji pieszej w czytelny sposób wiąże wschodnią i zachodnią stronę parku oraz teren klubu Skra.

Nagrodę przyznano za najlepszą odpowiedź na wytyczne konkursu oraz kulturę
w kształtowaniu przestrzeni parkowej.

Uczestnik: WXCA Sp. z o.o.

Zespół:
Paweł Grodzicki, Szczepan Wroński, Łukasz Szczepanowicz, Krzysztof Moskała, Paweł Wolanin, Magdalena Julianna Nowak, Maja Skibińska, Aleksandra Wiktorko, Anna Wilczyńska, Krzysztof Herman, Grzegorz Gądek, Marcin Gąsiorowski

Zalecenia Sądu Konkursowego do pracy konkursowej 008, która zdobyła I Nagrodę

W dalszych pracach projektowych należy:

 • dążyć do uczytelnienia kompozycji przestrzennej parku poprzez silniejszą artykulację systemu wnętrz parkowych i głównych ciągów komunikacyjnych.
 • wzmocnić ofertę zimową Pola Mokotowskiego.
 • wzmocnić i uczytelnić dojście do terenów sportowych Politechniki Warszawskiej.
 • uczytelnić strefę wejściową od strony Żwirki i Wigury.
 • zapewnić możliwość migracji zwierząt między strefami
 • należy dostosować formy układu wodnego do potrzeb ptactwa i płazów.
 • Istotnym elementem dalszych prac jest skoordynowanie działań projektowych w rejonie parku z terenami i funkcjami otaczającymi – przede wszystkim z terenami Skry i Politechniką Warszawską

II NAGRODĘ w wysokości 40 000 zł brutto otrzymuje

Praca konkursowa nr 007 (numer nadany przez Uczestnika konkursu 223322)

Praca nr 007 (numer nadany przez Uczestnika konkursu 223322) – II nagroda

Praca proponuje czytelną strukturę przestrzenną, podział na strefy funkcjonalne oraz artykulację wnętrz parkowych opartych o klasyczne zasady kształtowania układu parkowego. Zaprojektowany układ wodny tworzy spójną kompozycyjną i przyrodniczą całość. Układ ciągów pieszych i rowerowych cechuje czytelność i prostota rozwiązania. Zastrzeżenia budzą proponowane rozwiązania architektoniczne i detalu parkowego oraz rozwiązanie stref wejściowych do parku.

Nagrodę przyznano za czytelną strukturę przestrzenną i klasyczną kompozycję przestrzeni parkowych w tym układu wodnego.

Zespół:
Jakub Botwina, Stanisław Botwina, Elżbieta Myjak-Sokolowska, Michał Szaruga

Współpraca:
Maciej Kozyra, Volodymyr Melymuka, Anna Patronowicz, Ewa Zaraś


III NAGRODĘ w wysokości 20 000 zł brutto otrzymuje

Praca konkursowa nr 002 (numer nadany przez Uczestnika konkursu 138529)

Praca nr 002 (numer nadany przez Uczestnika konkursu 138529) – III nagroda

Praca charakteryzuje się wyrazistą strukturą całości układu funkcjonalno-przestrzennego. Granice parku zostały podkreślone za pomocą ukształtowania terenu i zieleni wysokiej izolując park od otaczających tras komunikacyjnych. Zaproponowany został czytelny system tranzytowych i spacerowych tras pieszych. Wejścia do parku są mocno zdefiniowane poprzez rozwiązania placów wejściowych. Na podkreślenie zasługuje integracja parku z terenami Skry oraz powiązanie z terenami Politechniki Warszawskiej a także propozycja docelowego zagłębienia ul. Wawelskiej. Zastrzeżenia budzi sztywna kompozycja układu parkowego, uboga propozycja form architektury parkowej oraz nieparkowy charakter detali nadwodnych.

Nagrodę przyznano za czytelność i wyrazistość kształtowania struktury przestrzennej oraz powiązań zewnętrznych obszaru.

Uczestnik: RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa

Zespół:

Dorota Rudawa, Agnieszka Gasparska, Joanna Karlikowska, Kinga Olszewska, Patrycja Raróg, Patryk Zaręba, Piotr Gasparski.
(informacja uzupełniona na podstawie oświadczenia Uczestnika z dnia 09.07.2018)


WYRÓŻNIENIE w wysokości 10 000 zł brutto otrzymuje

Praca konkursowa nr 004 (numer nadany przez Uczestnika konkursu 743883)

Praca nr 004 (numer nadany przez Uczestnika konkursu 743883) – wyróżnienie

Wyróżnienie przyznano za podkreślenie roli powiązań pomiędzy zachodnią i wschodnią częścią parku realizowanych poprzez zielone kładki pieszo-rowerowe oraz zaakcentowanie wejścia do parku poprzez pawilon bramowy.

Uczestnik: Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.

Zespół:
Justyna Grzesiak, Wioleta Zdziarska, Zbigniew Wichański, Paweł Sawczuk, Izabela Sadowska, Radosław Sadowski, Mariia Gubasheva, Martyna Janczewska


WYRÓŻNIENIE w wysokości 10 000 zł brutto otrzymuje

Praca konkursowa nr 006 (numer nadany przez Uczestnika konkursu 590235)

Praca nr 006 (numer nadany przez Uczestnika konkursu 590235) – wyróżnienie

Wyróżnienie przyznano za podkreślenie aspektu bioróżnorodności i bogactwa szaty roślinnej w kształtowaniu terenów parkowych.

Uczestnik: Joanna Jaskułowska

Zespół: Joanna Jaskułowska, Joanna Głogosz


Nagrodę specjalną JM Rektora Politechniki Warszawskiej

w wysokości 30 000 zł brutto otrzymuje

Praca konkursowa nr 002 (numer nadany przez Uczestnika konkursu 138529)

Nagrodę specjalną JM Rektora Politechniki Warszawskiej przyznano za najlepsze rozwiązanie funkcjonalno-przestrzenne integracji terenów Politechniki z Polem Mokotowskim, w tym szczególnie za:

 • wyraziste połączenie Placu Politechniki i południowego Śródmieścia z Polem Mokotowskim poprzez ciąg ulicy Rektorskiej w formie szerokiej, zielonej kładki nad Trasą Łazienkowską;
 • konsekwentną kontynuację ciągu do rejonu terenów sportowych Politechniki i „Stodoły” wraz z trafną propozycją placu wejściowego przy stadionie;
 • funkcjonalne i czytelne dojście do rejonu Wydziału Inżynierii Chemicznej łącznie z narożnym placem wejściowym w rejonie ulic Batorego i Waryńskiego.

Uczestnik: RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa

Zespół:
Dorota Rudawa, Agnieszka Gasparska, Joanna Karlikowska, Kinga Olszewska, Patrycja Raróg, Patryk Zaręba, Piotr Gasparski.
(informacja uzupełniona na podstawie oświadczenia Uczestnika z dnia 09.07.2018)


II grupa rankingowa prac, które w pierwszej selekcji (pierwsze i drugie głosowanie) zostały zakwalifikowane jako podlegające dalszej ocenie do wyboru na I, II i III Nagrodę, lub wyróżnienia ale w trzecim, czwartym, piątym, szóstym, siódmym lub ósmym głosowaniu (głosowania na I, II i III Nagrodę i wyróżnienia) nie otrzymały wystarczającej liczby głosów kwalifikujących je do przyznania którejkolwiek z Nagród lub wyróżnienia::

Praca nr 001 (numer nadany przez Uczestnika konkursu 898133)

Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

BudCud Mateusz Adamczyk, VIDE Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Skład zespołu autorskiego:

Mateusz Adamczyk, Agata Woźniczka, Wojciech Kurzak, Natalia Kowalska


 I grupa rankingowa prac, które w pierwszej selekcji (pierwsze i drugie głosowanie) zostały zakwalifikowane jako nie podlegające dalszej ocenie:

Praca nr 009 (numer nadany przez Uczestnika konkursu 889165)

Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie / Skład zespołu autorskiego:

Henryk Wilkosz, Marta Hirsz, Dariusz Kowal, Agnieszka Załuska, Jakub Krzysztof Śmietana, Julia Wilkosz, Magdalena Szmidt, Dominika Tobor, Artur Koszowski, konsultacje: Jerzy Stysiał, Grzegorz Komraus.


grupa rankingowa prac niespełniających warunków Regulaminu konkursu – prace nie podlegające dalszej ocenie:

Praca nr 005 (numer nadany przez Uczestnika konkursu 849538)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

Helena Wawrzeniuk

Skład zespołu autorskiego:

Helena Wawrzeniuk, Ewa Kosiacka-Beck, Barbara Poniatowska, Małgorzata Muszel, Wojciech Walczak, współpraca: Helena Kułak, Natalia Piekarz


Uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs na opracowanie całościowej koncepcji Parku Pole Mokotowskie wymagał połączenia w jednej spójnej koncepcji aspektów przestrzennych, przyrodniczych i funkcjonalnych przy jednoczesnym zaproponowaniu atrakcyjnych i charakterystycznych rozwiązań architekto-nicznych. W trakcie obrad Jury dyskutowano nad atrakcyjnością proponowanych
w pracach rozwiązań krajobrazowych dla całego obszaru Parku jak i dla obszarów węzłowych przy jednoczesnej próbie oceny wpływu poszczególnych rozwiązań na charakter parku. Ze względu na wielość sposobów korzystania z Parku istotnym aspektem oceny prac była trafność rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych w odniesieniu do potrzeb wyrażonych przez użytkowników m.in. w trakcie warsztatów charette przeprowadzonych na Polu Mokotowskim. Z punktu widzenia przyrodniczego ocenie podlegała jakość i trafność rozwiązań proekologicznych, w tym rozbudowa i renaturalizacja układu wodnego oraz dążenie do zachowania bioróżnorodności.

Uznano, że ingerencja w Park Pole Mokotowskie wymaga podejścia wrażliwego, umiejętnie podkreślającego walory obszaru i nie zatracającego obecnego charakteru parku, przy jednoczesnym istotnym podniesieniu walorów architektonicznych pawilonów, małej architektury oraz terenów zieleni. Wybrany projekt obiecuje taką możliwość przy zachowaniu prawidłowych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i jednoczesnej dbałości
o walory przyrodnicze Parku.



Wnioski:

Konkurs niezależnie od stosunkowo małej ilości prac, dzięki zaproponowanym twórczym przemyśleniom odpowiedział na oczekiwania społeczne i organizatora.

Szczególnie praca nagrodzona pierwszą nagrodą jak i pozostałe nagrodzone wzbogacają wizję przyszłości tego ważnego krajobrazowo i funkcjonalnie rejonu Stolicy.

 • Prace wykazały celowość silniejszej integracji wschodniej i zachodniej części Pola Mokotowskiego.
 • Należy dążyć do utrzymania i wzmocnienia unikalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych Pola Mokotowskiego – w tym w szczególności rozbudowy układów wodnych.
 • Celowe jest poszukiwanie form izolujących park od uciążliwości okalających tras komunikacyjnych.
 • Istotnym wnioskiem jest poszerzanie integracji terenów sportowych Skry i terenów Politechniki z terenami parkowymi.
 • W oparciu o prace konkursowe należy przeanalizować możliwości zmniejszenia uciążliwości poprzez obniżenie lub przekrycie Trasy Łazienkowskiej. Zapewniłoby to również lepszy kontakt terenów przyległych z parkiem.
 • rozwiązania architektoniczne powinny mieć wyraźnie charakter parkowy, podkreślający indywidualność Pola Mokotowskiego.
 • Należy zwrócić uwagę na relację pomnika Jazdy Polskiej z projektowanym otoczeniem parkowym.